Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden AircoCare

 

1.          Algemeen

1.1.      Onder deze Verkoop – en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan:

            Verkoper/reparateur: AircoCare die deze voorwaarden hanteert, verder te noemen

            opdrachtnemer.

            Klant: De contractuele wederpartij van AircoCare, verder te noemen opdrachtgever.

1.2.       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.3.       Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

1.4.       Eventuele afwijkingen van de Algemene Verkoop – en Leveringsvoorwaarden dienen uitdrukkelijk te worden overeengekomen. Deze afwijkingen gelden niet met betrekking tot later ontstane rechtsbetrekkingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

 

2.          Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1.       Een overeenkomst komt tot stand doordat opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van opdrachtgever.

2.2.       Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.

2.3.       Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

 

3.          Prijzen

3.1.       Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.

3.2.       De vermelde prijzen zijn, indien niet vermeld, exclusief BTW.

 

4.          Adviezen

           Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van opdrachtnemer welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

 

5.          Intellectuele eigendom

5.1.       Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en expertise.

5.2.       De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door opdrachtnemer verstrekt zijn.

5.3.       Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

 

6.          Fabricage en toegestane afwijkingen

De toegestane afwijkingen voor gewicht, prestatievermogen en massa zijn voor de gespecificeerde soort benodigdheden, de normaal volgens de handelsgebruiken toegestane afwijkingen.

 

7.          Levering

7.1.       Alle leveringen geschieden af magazijn. Geleverde zaken zijn vanaf het moment van verlaten van het magazijn van opdrachtnemer voor risico van de opdrachtgever. Vervoer en installatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Ingeval van levering waarbij de geleverde zaken een bedrag van € 200,-. niet te boven gaan, is opdrachtnemer gerechtigd per levering aan de opdrachtgever voor administratiekosten € 12,- in rekening te brengen.

7.2.       De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van medewerking, informatie of instructies, door opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk geoordeeld voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

7.3.       Indien een termijn voor levering is bepaald, wordt deze geacht bij benadering te zijn overeengekomen. Opdrachtnemer verplicht zich zoveel mogelijk aan deze levertijd te houden, doch zij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding daarvan.

7.4.       Indien in afwijking van artikel 7.1 uitdrukkelijk een bepaalde levertijd is overeengekomen, dient de opdrachtgever ingeval van niet tijdige levering door opdrachtnemer, laatstgenoemde schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zodanige overschrijding van de levertijd die door opdrachtnemer redelijkerwijs niet te voorzien is geweest. Zodanige overschrijding verplicht opdrachtnemer niet tot enige vergoeding van kosten, schaden of rente, noch geeft zij de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden dan wel de order te annuleren.

7.5.       Opdrachtnemer is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.

 

8.          Verpakking

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de kosten van verpakkingen in rekening te brengen. De verpakkingen worden in geen geval teruggenomen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een juiste afvoer van verpakkingen, geleverd door opdrachtnemer.

 

9.          Vervoer en vervoerder; waarneming

Indien door opdrachtnemer ”franco” wordt geleverd of opdrachtnemer zich anderszins verantwoordelijk heeft gesteld voor het vervoer van de zaken naar opdrachtgever, zal opdrachtgever steeds overgaan tot een nauwkeurig onderzoek van de zaken bij hun aankomst. In geval van constatering van zichtbare schade of gebreken moet klant binnen zeven dagen schriftelijk bij opdrachtnemer reclameren.

 

10.        Betalingsvoorwaarden

10.1.     Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen 14 dagen na (deel) factuurdatum.

10.2.     Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.

10.3.     Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:

a.    Een betalingstermijn is overschreden;

b.    Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;

c.    Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;

d.   Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

10.4.     Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 30 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.

10.5.     Rente bij zakelijke transacties:

De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de in overeenstemming met het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).

10.6.     Rente bij transacties met consumenten:

De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is gelijk aan de in overeenstemming met het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).

10.7.     Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

10.8.     Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door opdrachtgever verschuldigd.

10.9.     Indien opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van opdrachtgever.

 

11.        Onuitvoerbaarheid van de opdracht

11.1.     Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

11.2.     Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.

11.3.     Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

 

12.        Wijzigingen in de opdracht

12.1.     Indien de omvang van de aan opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij opdrachtgever in rekening te brengen.

12.2.     Van meerwerk is ook sprake indien de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

 

13.        Ontbinding

13.1.     Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, evenals in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

13.2.     Een en ander laat onverlet de overige aan opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

13.3.     Opdrachtnemer is in het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.

13.4.     Indien de opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door opdrachtnemer verhindert, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

13.5.     Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van welke opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.

13.6.     Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

 

14.        Reclames, klachten

14.1.     Opdrachtgever heeft de verplichting de afgeleverde zaken te onderzoeken bij aflevering, teneinde vast te stellen of deze aan de overeenkomst beantwoorden.

14.2.     Reclame dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering ofwel bij niet zichtbare gebreken binnen 7 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

14.3.     Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na aflevering.

14.4.     Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan is het aan de opdrachtnemer de keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak.

 

15.        Eigendomsvoorbehoud

15.1.     Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van de geleverde zaken zolang opdrachtgever:

a.    Tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gesloten overeenkomsten;

b.    Voor de geleverde zaken of nog te leveren zaken niet betaalt of zal betalen;

c.    Vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten niet heeft voldaan.

15.2.     Tot aan het moment van eigendomsovergang, is opdrachtgever gehouden de grootst mogelijke zorgvuldigheid te betrachten ten aanzien van de zaken.

15.3.     Opdrachtgever is behouden de zaken te verzekeren tegen alle mogelijke risico’s die deze zaken vanaf hun levering kunnen ondergaan.

15.4.     Opdrachtgever is, zolang er een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken rust niet bevoegd dit geheel of gedeeltelijk te vervreemden.

15.5.     Zolang er op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

15.6.     In geval van beslaglegging of enige andere inmenging door derden, is opdrachtgever gehouden onmiddellijk opdrachtnemer te waarschuwen.

15.7.     Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.

15.8.     Nadat opdrachtnemer haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag zij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

15.9.     In alle gevallen dat opdrachtnemer een beroep zal moeten doen op het eigendomsvoorbehoud is opdrachtnemer gerechtigd de van opdrachtgever ontvangen voorschotten geheel of gedeeltelijk als vergoeding voor door haar geleden of te lijden schade, te behouden.

 

16.        Aansprakelijkheid

16.1.     Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

16.1.1.  Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomsten en dergelijk, door welke oorzaak ook ontstaan.

16.1.2.  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.

16.1.3.  Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

16.1.4.  De door opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door klant geleden schade.

16.1.5.  Indien de assuradeur van opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom.

 

17.        Reparaties en Garantie

17.1.     De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen wel ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims volgens de garantiegever zijn afgehandeld en de opdrachtgever middels deze onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet of (nog) onvoldoende zijn afgehandeld. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de opdrachtnemer, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

17.2.     Door garanties vermeld in dit artikel de wettelijke rechten waaronder het recht als gevolg van Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt, die een klant/opdrachtgever niet handelt in de uitvoering van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten.

17.3.     Op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt, en de wettelijke zoals genoemd in lid 2.

17.4.     Geen garantie wordt versterkt op noodreparaties. De aanspraken op de garantie vervallen indien:

a.    De opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de opdrachtnemer daarvan in kennis stelt;

b.    Opdrachtnemer niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken als nog te verhelpen;

c.    Derden zonder voorkennis of toestemming van opdrachtnemer werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geld echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de opdrachtgever aan de hand van de door opdrachtnemer verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond. Aanspraken op garantie vervallen als typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd.

 

18.        Garantieprocedure

18.1.     Stap 1: Volledig ingevuld garantie aanvraag formulier middels mail of post aanmelden bij opdrachtnemer.

18.2.     Stap 2: Na ontvangst en bij goedkeuring zal een RMA (Return Material Authorisation) formulier worden verstrekt. Een kopie van dit RMA–formulier met het garantie onderdeel mee sturen. Garantiezendingen zonder vooraf verkregen goedkeuring van opdrachtnemer worden geweigerd.

18.3.     Te allen tijde behoudt opdrachtnemer zich het recht voor af te wijken van de standaard garantie procedure zoals genoemd in lid 1 en 2.

 

19.        Garantiebepalingen

19.1.     De garantie van een vervangend onderdeel gaat in, op de reparatiefactuur genoemde datum, en eindigt 12 maanden later.

19.2.     Demontage en montagekosten die naar aanleiding van het te vervangen garantiedeel ontstaan, vallen niet onder de garantieprocedure.

19.3.     Opdrachtnemer garandeert, dat indien zich binnen de garantietermijn een defect voor doet als gevolg van een materiaal -en/of fabricagefout een vervangend onderdeel binnen 4 weken kosteloos zal worden toegezonden. Wanneer een defect optreedt, dient dit direct kenbaar gemaakt te worden aan opdrachtnemer.

19.4.     Om aanspraak te maken op garantie moet naast nakoming van de betalingsverplichting aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

a.    Een kopie van het RMA – formulier inclusief opdrachtnemer akkoord mee sturen;

b.    Een kopie van de reparatiefactuur moet zijn bijgevoegd;

c.    Het onderdeel deugdelijk en lek dicht verpakt is.

19.5.     Opdrachtnemer streeft ernaar om na magazijn ontvangst van het defecte onderdeel, het analyseren van de onderdelen tot en met het opstellen van de creditfactuur niet langer dan 4 weken in beslag te laten nemen. Dit is allen mogelijk wanneer aan alle garantievoorwaarden is voldaan.

 

20.        Aanvullende voorwaarden compressoren

20.1.     Garantieclaims van airco compressoren kunnen alleen in behandeling genomen worden als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

a.    Bij de vervanging van een airco compressor dient de op deze bladzijde vermelde montage instructie, nauwgezet opgevolgd te worden.

b.    Alvorens de airco compressor te monteren moet zeker gesteld zijn dat de compressor met de juiste soort en hoeveelheid olie gevuld is.

c.    Filter/droger of accumulator moet vernieuwd zijn.

d.   Bij inwendig vervuilde systemen, systemen met een vastgelopen compressor en systemen met overmatig compressorgeluid, moet de gehele installatie gespoeld worden.

e.    Bij vervuilde systemen kan het noodzakelijk zijn dat ook de condensor moet worden vervagen.

f.     Expansieventiel moet vernieuwd zijn.

 

21.        Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Eventuele geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de te Arnhem bevoegde rechter. Nederlands recht is van toepassing.